Wednesday, April 12, 2017

Bulong lục giác chìm M8x70mm

Bulong lục giác chìm, xi bảy màu 8x70mm, trọng lượng 23.2g/con ~ 43 con/kg.

Internal hexagon head bolt M8x70, yellow zinc plated.

Internal hexagon head bolt M8x70, yellow zinc plated.
Internal hexagon head bolt M8x70, yellow zinc plated.

Bulong lục giác chìm 8x70mm
Bulong lục giác chìm 8x70mm
Các loại bu lông ngành gỗ khác