Thursday, April 13, 2017

Đế chà nhám Prima 5"

Đế chà nhám Prima 5", hay còn gọi đế chà nhám tròn bằng.

Đế chà nhám Prima 5"
Đế chà nhám Prima 5"
Các vật tư khác liên quan