Friday, April 21, 2017

Bulong lục giác chìm 8x20

Bulong lục giác chìm 8x20, trọng lượng 8.8g/con ~ 113 con/kg

Internal hexagon head bolt M8x70, yellow zinc plated.Bulong lục giác chìm 8x20
Bulong lục giác chìm 8x20
 
Các loại bu lông ngành gỗ khác