Saturday, April 22, 2017

Vít ren nhuyễn vàng dù 4x20

Vít ren nhuyễn vàng dù 4x20, trọng lượng 1.6g/con ~ 625 con/kg

 wood screw 4x20, yellow zince plate, mushroom head

Vít ren nhuyễn vàng dù 4x20
Vít ren nhuyễn vàng dù 4x20