Tuesday, March 28, 2017

Vít ren thưa đen, đầu dù 4x35

Vít ren thưa đen, đầu dù 4x35, trọng lượng 1.4g/con ~ 715 con/kg

Vít ren thưa đen dù 4x35
Vít ren thưa đen dù 4x35
Các loại vít ngành gỗ khác liên quan

No comments:

Post a Comment