Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Bulong tay nắm 7 màu M4x30

    Bulong tay nắm 7 màu M4x30, trọng lượng 2,8g/con ~ 360 con/kg, dùng kết nối tay nắm với hộc kéo hoặc cánh tủ.
    Mushroom head bolt M4x30 zinc plated.

Bulong tay nắm 7 màu M4x30
Bulong tay nắm 7 màu M4x30
Các chi tiết ngành gỗ liên quan