Tuesday, March 28, 2017

Tán ngang đầu lục giác M8

Tán ngang đầu lục giác, trọng lượng 4.7g/con ~ 212 con/kg.
Cross dowel M8
cross nut

Tán ngang đầu lục giác
Tán ngang đầu lục giác
Các vật tư ngành gỗ khác liên quan