Friday, February 17, 2017

Tay nắm Tempo

Tay nắm Tempo, trọng lượng 161g/cái ~ 6 cái/kg, được dùng để bắt ngắn kéo. Giá bán 95.000đ/cái.

Tay nắm Tempo
Tay nắm Tempo
Vật tư ngành gỗ liên quan