Thursday, February 16, 2017

Bulong lục giác chìm 6x45

Bulong lục giác chìm 6x45, trọng lượng 9.4g/con ~ 107 con/kg.
Bulong lục giác chìm 6x45