Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

Nhám tờ Sankyo 9"x11"x320 xanh

       Nhám tờ Sankyo 9" x 11" x #320 xanh, hay còn gọi là nhám nhật xanh. Qui cách đóng gói một xấp 100 tở, 1 thùng là 1.000 tờ.

Nhám tờ Sankyo 9"x11"x320 xanh
Nhám tờ Sankyo 9"x11"x320 xanh
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Nhám tờ SMS 
  2. Nhám nhật xanh