Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2017

Vít ren nhuyễn vàng bằng 5x60

Vít ren nhuyễn vàng bằng 5x60, trọng lượng 5.7g/con ~ 175 con/kg.


Vít ren nhuyễn vàng bằng 5x60
Vít ren nhuyễn vàng bằng 5x60

Vật tư ngành gỗ liên quan