Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

Bulong lục giác chìm 6x50

Bulong lục giác chìm 6x50, trọng lượng 10.4g/con ~ 96 con/kg.

Bulong lục giác chìm 6x50
Bulong lục giác chìm 6x50