Saturday, January 21, 2017

Sò không vành M6x15

Sò không vành M6x15, trọng lượng 3g/con ~ 330 con/kg
Sò không vành M6x15
Sò không vành M6x15
Các loại ốc cấy khác
  1. Tán cấy
  2. Ốc cấy không vành M6x13
  3. Ốc cấy có vành M6x20 
  4. Sò sắt
  5. Sò không vành M6x12
  6. Sò không vành M6x15
  7. Sò không vành M8x20 
  8. Sò không vành M10x30