Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Nhám cuộn JB5 - 4"x50YDx80#

Nhám cuộn JB5 - 4"x50YDx80# chuyên dùng chà bề mặt gỗ, được dùng để chà tay do nhám mềm hơn K51 , K56..

Nhám cuộn JB5 - 4"x50YDx80#
Nhám cuộn JB5 - 4"x50YDx80#
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Nhám thùng
  2. Nhám tờ
  3. Nhám tròn
  4. Nhám vải cây