Tuesday, January 10, 2017

Bulong trắng 8 x 20

Bulong trắng 8 x 20, trọng lượng 10g/con ~ 100 con/kg.

Bulong trắng 8x20
Bulong trắng 8 x 20

Vật tư ngành gỗ liên quan