Wednesday, January 11, 2017

Sò không vành M8x20

Sò không vành M8x20, trọng lượng 7g/con ~ 140 con/kg.