Monday, January 9, 2017

Vít lục giác 6 x 50

Vít lục giác 6x50 

Vít lục giác 6x50
Vít lục giác 6 x 50
Vật tư ngành gỗ liên quan
  1. Hardware và Ngũ Kim
  2. Bulong
  3. Vít
  4. Vít lục giác chìm, vàng 6x60mm
  5. Vít lục giác chìm, vàng 6x50mm