Sunday, September 27, 2015

BU LÔNG LỤC GIÁC CHÌM

Bu lông lục giac chìm, socket flat head bolt.

Bu lông lục giac chìm
Bu lông lục giác chìm


Bài viết liên quan
  1. Hardware

No comments:

Post a Comment