Saturday, August 1, 2015

LÓT LY

Lót lý là loại đồ được làm bằng gỗ, được dùng để đặt ly nước.

No comments:

Post a Comment