Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

CHỐT NGANG

Chốt ngang, tán ngang,
cross dowel, cross nut

chốt ngang
Chốt ngang


Các loại ngũ kim ngành gỗ khác 
  1. Tán ngang đầu lục giác M8
  2. Bu lông
  3. Long đền
  4. Ngũ kim và hardware