Wednesday, August 19, 2015

ỐC LIÊN KẾT

Ốc liên kết, connecting bolt

Ốc liên  kết
Ốc liên  kết
Các loại ốc liên kết khác
  1. Ốc liên kết
  2. Ốc liên kết DH01
  3. Ốc liên kết DH02