Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

U


  1. Unbarked (adj) chưa bóc vỏ
  2. Underdried (adj) chưa khô đến độ ẩm yêu cầu
  3. Uneconomic (adj) không kinh tế
  4. Unstacker (n) Máy dỡ kiện gỗ khô sau khi sấy
  5. Upright ray cell (n) Tế bào tia gỗ đứng
  6. Uptake (n) Lượng chất xử lý được đưa vào trong gỗ xử lý
  7. Ure-formaldehyde resin (n) Keo urê - formaldehyd
  8. Utilize (v),  utilization (n) Tận dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét