Friday, April 10, 2015

J


  1. Jet dryer (n) Máy sấy với hệ thống các cửa gió.
  2. Jigsaw (n) Cưa sọc cầm tay.
  3. Joinery (n) Đồ gỗ ~ furniture
  4. Joint (n) Mối dán, mối nối, mối ghép, mối hàn
  5. Juvenile (n) gỗ non 

No comments:

Post a Comment