Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

R

 • rack (n) kiện gỗ là các lớp gỗ được xắp xếp và phân cách bởi các thanh kê để tạo đối lưu gió.
 • rack stick (n) ~ sticker thanh kê
 • rack stick guide (n) cơ cấu dóng thẳng hàng các thanh kê trong kiện gỗ
 • racking frame (n) Cơ cấu giúp dóng thẳng hàng các thanh kê hai mặt cạnh và đầu của kiện gỗ trong quá trình xếp kện bằng tay.
 • rafter (n) gỗ thanh, xà gỗ
 • radial (adj) xuyên tâm 
 • radial surface (n) mặt cắt xuyên tâm
 • adial growth (n) sinh trưởng theo chiều bán kính thân cây
 • radius (n) Bán kính
 • rail (n) đường ray
 • Red Elm ~ Slippery Elm ~ Soft Elm ~ Brown Elm ~ Grey Elm ~ Americam red elm (n) gỗ du đỏ
 • retightening distance (n) khoảng cách siết lại, khoảng cách siết chặt
 • red oak (n) gỗ sồi đỏ
 • roller runner (n) ray bánh xe
 • round head wood screw (n) vít đầu dù 
 • rip circular saw blade (n) lưỡi cưa rong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét