Search Bar

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

E


  1. eccentric cross dowel (n) chốt ngang lệch tâm
  2. eccentric cross dowel, plastic (n) chốt ngang lệch tâm, nhựa
  3. european pine (n) gỗ thông đỏ châu Âu
  4. exterior wood coating (n) sơn gỗ ngoại thất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét