Sunday, April 5, 2015

DÂY DÙ TRẮNG

Dây dù trắng ( white rope ), được dùng để nẹp các thanh vạt giường.


Bài viết liên quan

No comments:

Post a Comment