Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

A

 • accessory  (n) phụ kiện a   n. -ries 1 s.t. that adds to or enhances an item: Accessories to cars, like a stereo or telephone, make them more useful and enjoyable. 2 small items of furniture, such as bots, nuts, screws...
 • accessory bag (n) túi phụ kiện thường kèm theo hàng lắp ráp
 • abrasive cloth (n) nhám vải
 • abrasive disc (n) nhám dĩa, nhám tròn
 • abrasive belt (n) nhám vòng, nhám băng
 • abrasive sheet (n)  nhám tờ
 • abrasive paper sheet (n) nhám tờ giấy
 • abrasive cloth sheet (n) nhám tờ vải
 • abrasive wide paper belt (n) Nhám thùng giấy
 • abrasive wide cloth belt (n) Nhám thùng vải
 • abrasive roll (n) Nhám cuộn
 • additive (n) Chất phụ gia hay chất độn vào keo dán
 • adequate (n) Vật dán Ex: An adhesive is used to hold two adherends together under normal use conditions
 • adhesion (n) Sự kết dính của 2 bề mặt
 • adhesiv (n) Keo dán, chất kết dính   adj. able to stick or join s.t. to s.t. else: I used adhesive tape to stick a note on the door. 
  n. a substance that sticks: Glue is an adhesive.
 • adhesive tape transparent (n) băng keo trong
 • adjustable screw (n) tăng đơ
 • adult wood (n) gỗ thành thục
 • AHEC : Hội đồng xuất khẩu gỗ cứng Hoa Kỳ
 • AHMI : Appchilan Hardwood Manufacturers, Inc
 • air bubble sheet rolls (n) xốp bóp nổ, xốp khí ~ bubble roll 
 • air screw driver (n) súng bắn vít ~ screw gun
 • aluminum turntable bearing (n) ~ aluminum tunrtable swivel,  mâm xoay, được làm băng nhôm
 • ash (n) Gỗ tần bì
 • architect (n) kiến trúc
 • article number ~ cat No (n)  mã số
 • AWMA : American Walnut Manufacturers Association