Thursday, March 12, 2015

PHÔI TẬN DỤNG

           Phôi tận dụng, gỗ tận dụng, là loại gỗ nhỏ, qui cách không đồng nhất... Phôi tận dụng làm ván nhân tạo, viên nén gỗ

Bài viết lien quan
  1. Gỗ
  2. Gỗ công nghiệp

No comments:

Post a Comment