Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

BẢN LỀ LÁ MỘT CHIỀU SÁU PHÂN

Bản lề lá một chiều sáu phân là một loại hardware, làm bằng sắt.

BẢN LỀ LÁ MỘT CHIỀU 6 PHÂN
Các loại bản lề khác
  1. Bản lề
  2. Bản lề bật
  3. bản lề bật hơi