Saturday, August 19, 2017

RAY TRƯỢT GIẢM CHẤN 350

Ray trượt giảm chấn 350 mm
350 (14") Soft close ball bearing drawer slides
软关闭球轴承抽屉滑轨


Hướng dẫn cách lắp ráp ray trượt giảm chấn
Các loại ray trượt khác của ngành gỗ

No comments:

Post a Comment