Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Bảy, 13 tháng 5, 2017

Chốt gỗ cao su 8x50

Chốt gỗ cao su 8x50mm, có rãnh, bo đầu, trọng lượng 1.8g/con ~ 550 con/kg.
Rubber wood dowel 8x50mm

Chốt gỗ cao su 8x50mm
Chốt gỗ cao su 8x50mm
Các loại chốt gỗ khác
  1. Chốt gỗ
  2. Chốt gỗ cao su 6x30mm
  3. Chốt gỗ cao su 8x20mm
  4. Chốt gỗ cao su 8x35mm
  5. Chốt gỗ cao su 8x40mm
  6. Chốt gỗ cao su 10x40mm
  7. Nút bít gỗ