Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 15 tháng 5, 2017

Chốt gỗ cao su 10x35

Chốt gỗ cao su 10x35mm, có rãnh, bo đầu ~ 470 con/kg.
Rubber wood dowel 10x35mm

Chốt gỗ cao su 10x35
Chốt gỗ cao su 10x35


Các loại chốt gỗ khác
  1. Chốt gỗ
  2. Chốt gỗ cao su 6x30mm
  3. Chốt gỗ cao su 8x20mm
  4. Chốt gỗ cao su 8x35mm
  5. Chốt gỗ cao su 8x40mm
  6. Chốt gỗ cao su 10x40mm
  7. Nút bít gỗ 
  8. Song tròn gỗ
  9. Máy chuốt chốt gỗ