Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x35

Vít ren thưa vàng dù 4x35, trọng lượng 1.8g/con ~ 555 con/kg.

Wood screw 4x35 - mushroom head, yellow zinc plated.


Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x35mm
Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x35mm


Vít ren thưa vàng dù 4x35
Vít ren thưa vàng, đầu dù 4x35mm
Các loại vít bắt gỗ khác