Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

Vít ren thưa vàng, đầu bằng 4x40

Vít ren thưa vàng bằng 4x40mm, trọng lượng 2g/con ~ 500 con/kg.

Wood screw 4x40 -  flat head, yellow zinc plated.

Bản vẽ vít ren thưa, đầu bằng 4x40mm

Vít ren thưa vàng bằng 4x40
Vít ren thưa vàng bằng 4x40
Các loại vít bắt gỗ khác