Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Vít ren thưa vàng, đầu bằng 4x30

Vít ren thưa, vàng đầu bằng 4x30, trọng lượng 1.4g/con ~ 715 con/kg.
Wood screw 4x30 - flat head, yellow zinc plated.

Vít ren thưa vàng bằng 4x30
Vít ren thưa vàng bằng 4x30
Các loại vật tư ngành gỗ khác liên quan