Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Ống ruột gà phi 100mm

Ống ruột gà phi 100mm, 30m/cuộn, hay còn gọi là ống hút bụi phi 100mm.
Flexible dust 100mm

Ống ruột gà phi 100mm
Ống ruột gà phi 100mm


Ống ruột gà phi 100mm
Ống ruột gà phi 100mm

Các vật tư khác liên quan
  1. Máy hút bụi
  2. Ống ruột gà