Tuesday, March 21, 2017

Vít ren thưa trắng, đầu bằng 5x160

Vít ren thưa trắng bằng 5x160, trọng lượng 13.8g/con ~ 73 con/kg.

Vít ren thưa trắng bằng 5x160
Vít ren thưa trắng bằng 5x160

Các vật tư ngành gỗ liên quan

No comments:

Post a Comment