Monday, March 20, 2017

Bulong tay nắm M4x25

Bulong tay nắm M4x25, trọng lượng 2,6g/con ~ 385 con/kg.

Bulong tay nắm M4x25
Bulong tay nắm M4x25
Các loại vật tư ngành gỗ liên quan

No comments:

Post a Comment