Sunday, March 5, 2017

Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x50

Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x50, trọng lượng 2.6g/con

Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x50
Vít ren nhuyễn vàng bằng 4x50
Các loại vít bắt gỗ liên quan