Wednesday, February 1, 2017

Vít lục giác M6x100

Vít lục giác M6x100, trọng lượng 15.5g/con ~ 65 con/kg.
Vít lục giác M6x100
Vít lục giác M6x100
Vật tư ngành gỗ liên quan