Tuesday, January 31, 2017

Guzong, bảy màu M10x70

Guzong M10x70, bảy màu, trọng lượng 27g/con  ~ 37 con/kg.

Guzong M10x70
Guzong, bày màu M10x70
Vật tư ngành gỗ liên quan