Saturday, February 25, 2017

Vít lục giác 6x60

Vít lục giác 6x60, trọng lượng 13g/con ~ 77 con/kg

Vít lục giác 6x60
Vít lục giác 6x60
Vật tư ngành gỗ liên quan