Friday, February 24, 2017

Sò có vành M6x20

Sò có vành M6x20, trọng lượng 5.8g/con ~ 173 con/kg.


Sò có vành M6x20
Vật tư ngành gỗ liên quan