Friday, January 27, 2017

Sò không vành M10x30

Sò không vành M10x30, trọng lượng 9g/con ~ 112 con/kg.
Sò không vành M10x30

Sò không vành M10x30
Các loại ốc cấy khác
  1. Tán cấy
  2. Ốc cấy không vành M6x13
  3. Ốc cấy có vành M6x20 
  4. Sò sắt
  5. Sò không vành M6x12
  6. Sò không vành M6x15
  7. Sò không vành M8x20 
  8. Sò không vành M10x30