Thursday, January 26, 2017

Ốc cấy có cành M6x13

Ốc cấy có cành M6x13, trọng lượng 1.5g/con ~ 670 con/kg


Ốc cấy có cành M6x13
Ốc cấy có cành M6x13
Các loại ốc cấy khác
  1. Tán cấy
  2. Ốc cấy không vành M6x13
  3. Ốc cấy có vành M6x20 
  4. Sò sắt
  5. Sò không vành M6x12
  6. Sò không vành M6x15
  7. Sò không vành M8x20 
  8. Sò không vành M10x30