Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

HIỆP ĐỊNH VKFTA

         Hiệp định VKFTA  có hiệu lực từ 12/2015 là động lực chính tác động đến nhiều mặt hành xuất khẩu từ Việt Nam sang Hàn Quốc, trong đó có mặt hàng gỗ và các sản phẩm từ gỗ.


  1. Các tổ chức ngành gỗ
  2. Các hiệp định thương mại có liên quan đến ngành gỗ.