Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

PAS MÓC GIƯỜNG

Pas móc giường, bed hook plate, là loại pas sắt dùng để kết nối vai giường và thành giường.

Pas móc giường
Pas móc giường

Pas móc giường
Pas mac giường
  1. Hardware
  2. Furniture Fitting

1 nhận xét: