Top Bar V4

Search Bar v2

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

KHÓA MỎ VỊT LỚN

Khóa mỏ vịt lớn hay còn gọi là pas khóa thùng đạn nhỏ, xi bảy màu là một loại hardware


Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu
Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu, mặt trước

Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu
Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu, mặt sau
Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu
Khóa mỏ vịt lớn, xi bảy màu, mặt trược

  1. Hardware
  2. Vít
  3. Khóa mỏ vịt nhỏ