Friday, November 6, 2015

VÒNG BI TRƯỢT H25C

Vòng bi trượt - H25C, bạc đạn nhào, bạc đạn có cả vỏ, dùng cho máy đánh mộng Finger

Vòng bi trượt - H25C
Vòng bi trượt - H25C

Vòng bi trượt - H25C
Vòng bi trượt - H25C

No comments:

Post a Comment