Saturday, May 2, 2015

Z

  1. Yield of pulp: năng suất tỷ lệ lảm ra bột giấy từ gỗ
  2. Young Tree (n) cây con
  3. Z Foam block (n) nhám mút

No comments:

Post a Comment